VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY MAKAČ VS. BOHÁČ

(ďalej len „VOP“)

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky online programu Makač vs. Boháč (ďalej len „MVB“ alebo „Program“) upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o členstvo v Programe, členom programu a spoločnosťou Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava 831 04, IČO: 50540335, zapísanou v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov prevádzkujúcou program Makač vs. Boháč (ďalej len „Events“).

 1. Events – je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Events zároveň prostredníctvom internetovej stránky http:/www.makacvsbohac.sk/ (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje program Makač vs. Boháč.
 1. Program Makač vs. Boháč alebo MVB – internetový online program prevádzkovaný Events prostredníctvom Stránky,ktorý svojim členom poskytuje prístup k motivačným videám, resp. tiež audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, poľa zvoleného druhu Programu. Cieľom programu je pomôcť ľuďom dosiahnuť finančnú slobodu. S ohľadom na vymedzený cieľ je možnosť registrácie do pragramu časovo obmedzená (od 18. 9. 2016 – do 29. 9. 2016). Program začína 18. 9. 2016. Obsahuje 6 tréningových videí, ktoré sa budú uvoľňovať po dobu 6 týždňov (1 video týždenne). O možnosti vstupu do budúceho ročníka Programu Events informuje verejnosť prostredníctvom Stránky, propagačných materiálov ako aj inými formami.
 1. Registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o členstvo v Programe, ktorý sa nachádza na Stránke a jeho odoslanie Eventu kliknutím na príslušné pole.
 1. Záujemca o členstvo v Programe alebo Záujemca – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu.
 1. Člen programu alebo Člen – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala Registráciu a uhradila prvú splátku členského poplatku (resp. členský poplatok v prípade, že sa rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo členský poplatok za zvolený druh Programu nie je podľa týchto VOP možné zaplatiť v splátkach).
 1. Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavreté v zmysle týchto VOP a Events nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 1. DRUHY ČLENSTVA A ŠPECIFIKÁCIA ČLENSKÝCH VÝHOD

Events poskytuje nasledovné druhy členstva:

 1. Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt
 2. Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo
 3. Online program Makač vs. Boháč Premium – PRAXOU overené kroky k bohatstvu
 1. Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt – člen tohto Programu Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava časovo neobmedzený prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky.
 1. Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo – člen tohto Programu Registráciou a uhradením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach) získava časovo neobmedzený prístup k motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii Stránky. Zároveň získava 2 VIP vstupy na tréning Tajomstvo Mysle Bohatých organizované Eventom. Vstupenky na tréningy podľa predchádzajúcej vety môže člen preniesť na inú osobu. K tomu, aby bol prenos vstupenky na tréning účinný, a teda aby sa mohla tréningu namiesto Člena zúčastniť iná osoba, je potrebné, aby Člen najneskôr 14 dní pred konaním tréningu oznámil Eventu prenos vstupenky na inú osobu na e – mailovej adresepodpora@makacvsbohac.sk a oznámil jej tiež meno, e – mailovú adresu a telefónne číslo tejto osoby, na ktorých bude možné ju zastihnúť.
 1. Online program Makač vs. Boháč Premium – PRAXOU overené kroky k bohatstvu – člen tohto Programu Registráciou a uhradením členského poplatku získava časovo neobmedzený prístup k zostrihu videí z najpopulárnejšieho tréningu Andyho Winsona – Tajomstvo Mysle Bohatých.
 1. ČLENSKÉ POPLATKY
  1. Členské poplatky pre rok 2016 sú stanovené nasledovne:
  1. Online program Makač vs. Boháč Premium – základný produkt

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby zaregistrované v Slovenskej republike :

cena v prípade úhrady bez splátok: 238 EUR

cena v prípade úhrady v 2 splátkach: 2x po 130 EUR

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Českej republiky a fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby:

plná cena v prípade úhrady bez splátok: 238 EUR

cena v prípade úhrady v 2 splátkach: 2x po 130 EUR

  1. Online program Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby zaregistrované v Slovenskej republike:

SK: cena v prípade úhrady bez splátok: 798 EUR

SK: cena v prípade úhrady v 2 splátkach : 2x po 434 EUR

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Českej republiky a fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby:

cena v prípade úhrady bez splátok: 798 EUR

cena v prípade úhrady v 2 splátkach: 2x po 434 EUR

  1. Online program Makač vs. Boháč – PRAXOU overené kroky k bohatstvu

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby zaregistrované v Slovenskej republike:

77 EUR

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Českej republiky a fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby:

cena: 77 EUR

Členský poplatok za tento program nie je možné zaplatiť v splátkach.

  1. Členský poplatok môže Záujemca uhradiť v celosti alebo v splátkach, za podmienok stanovených týmito VOP. Voľbu medzi spôsobmi platby uvedenými v predchádzajúcej vete uvedie Záujemca v registračnom formulári.
  1. Záujemca o členstvo v Online programe Makač vs. Boháč Premium – základný produkt a a v Online programe Makač vs. Boháč Premium – VIP členstvo môže uhradiť členský poplatok v dvoch splátkach za cenu uvedenú v článku 3 ods. 3.1. týchto VOP, pričom prvá splátka je splatná do 7 dní odo dňa doručenia e – mailu s údajmi potrebnými k platbe podľa článku 4 ods. 4.5. týchto VOP a druhá splátka je splatná do 30 dní odo dňa Registrácie. Spôsoby platby sú bližšie špecifikované v článku 4 ods. 4.5. týchto VOP.
  1. Členský poplatok pri Online programe Makač vs. Boháč – PRAXOU overené kroky k bohatstvu je možné uhradiť len jednorazovou platbou. Možnosť úhrady členského poplatku v splátkach je vylúčená.
 1. VZNIK ČLENSTVA V PROGRAME
  1. Členstvo vzniká Registráciou a zaplatením prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo členský poplatok za zvolený druh Programu nie je podľa týchto VOP možné zaplatiť v splátkach).
  1. Pri Registrácii Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačnú adresu, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktoré má záujem, ako aj skutočnosť, či má záujem uhradiť členský poplatok v splátkach, tam, kde to tieto VOP dovoľujú a fakturačné údaje. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na Stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e – mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. Pred odoslaním registračného formulára Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas.
  1. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný Eventu bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu: podpora@makacvsbohac.sk.
  1. Momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke dochádza medzi Záujemcom a Events k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť členský poplatok podľa zvoleného druhu členstva a tento sa zaväzuje uhradiť.
  1. Bezodkladne po doručení registračného formulára Eventu zašle Events Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári e – mail, v ktorom potvrdí doručenie registračného formulára. Bezodkladne po doručení riadne vyplneného formulára Events zašle Záujemcovi tiež údaje potrebné k platbe členského poplatku, a to číslo bankového účtu a variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Eventu, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Platba sa považuje za vykonanú dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Eventu.
  1. Bezodkladne po zaplatení prvej splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach alebo ním zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) zašle Events záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári, prístupové heslo, prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Programu a bude tak môcť využívať všetky výhody Programu podľa ním zvoleného druhu členstva. Člen programu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na Stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen programu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Programe a užívania členských výhod, okrem prípadu sprístupnenia prístupového hesla rodinným príslušníkom (teda rodičom, starým rodičom, súrodencom, manželovi/manželke, a deťom). Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali heslo ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen programu za škodu, ktorá Eventu vznikne.
  1. Do 7 dní odo dňa prijatia úhrady splátky členského poplatku (resp. členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodne nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach) vystaví Events Členovi programu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e-mailovej adrese: podpora@makacvsbohac.sk. Faktúru Events zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Ak Člen programu vyžaduje zadanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať formou e-mailu na e – mailovej adrese: podpora@makacvsbohac.sk.
 1. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKU
  1. Events za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Člen programu, ktorý riadne a včas uhradil prvú splátku členského poplatku a nedostal sa do omeškania s úhradou druhej splátky členského poplatku, ak už nastala splatnosť druhej splátky, resp. uhradil riadne a včas členský poplatok v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach), bez akýchkoľvek sankcií požiadať o zrušenie členstva v Programe, a teda ukončenie uzavretej zmluvy s Eventom, a to v lehote 30 dní odo dňa úhrady prvej splátky členského poplatku( resp. odo dňa úhrady členského poplatku v prípade, že sa Záujemca rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach). V prípade, že dodrží lehotu stanovenú v predchádzajúcej vete a ostatné podmienky uvedené v tomto odseku VOP, je Events povinná mu vyhovieť a vrátiť mu zaplatený členský poplatok, resp. jeho časť (zaplatenú splátku).
  1. Žiadosť o zrušenie členstva v Programe, a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s Eventom podľa predchádzajúceho odseku, je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu:podpora@makacvsbohac.sk. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť daňový doklad a číslo účtu na vrátenie úhrady. Následným potvrdením e – mailu zo strany Eventu a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a Eventom ukončuje dohodou.
  1. Events následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v tomto článku VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo a zašle mu opravný daňový doklad znejúci na sumu, ktorú Člen Eventu zaplatil z titulu členského poplatku, resp. splátky členského poplatku. Na doručovanie opravného daňového dokladu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 4.7. VOP.
  1. Events upozorňuje, že možnosť garantovaného ukončenia členstva dohodou a garantované vrátenie zaplatených finančných prostriedkov sa nevzťahuje na Členov, ktorí nezaplatili predpísanú splátku/splátky členského poplatku, resp. členský poplatok v prípade, že sa Záujemca o členstvo rozhodol nevyužiť možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, resp. zvolený druh členstva neumožňuje úhradu členského poplatku v splátkach, riadne a včas. Rovnako upozorňuje na lehotu stanovenú v ods. 5.1. týchto VOP.
 1. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ČLENSTVA
  1. Zmluva, ktorá vzniká momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na Stránke, je zmluvou uzavretou na dobu neurčitú Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď jedna či druhá strana doručuje písomnou formou prostredníctvom e – mailu.
  1. K tomu, aby mal Člen programu prístup k ďalším motivačným videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na Stránke, resp. poskytované Eventom v nasledujúcich rokoch (teda napr. k materiálom zverejneným na Stránke v roku 2017) sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku na ďalšie obdobie.
  1. Nakoľko zmluva medzi Eventom a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Programu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.
  1. V prípade, že Člen Programu, ktorý si pri Registrácii zvolil možnosť úhrady členského poplatku v splátkach, nezaplatí riadne a včas druhú splátku členského poplatku, zablokuje mu Events prístup do členskej sekcie Programu a e – mailom zaslaným na e – mailovú adresu uvedenú pri registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Eventu podľa článku 4 ods. 4.3. VOP) ho vyzve, aby omeškanú splátku zaplatil. V prípade, že Člen Programu nezaplatí druhú splátku členského poplatku ani v lehote 90 dní po jej splatnosti, má Events právo odstúpiť od zmluvy. V prípade omeškania Člena Programu s úhradou druhej splátky členského poplatku má Events právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške jednej splátky členského poplatku pre druh členstva, ktorý si Člen Programu zvolil a Člen Programu sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
  1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu, ktorú uviedol pri Registrácii (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Eventu podľa článku 4 ods. 4.3. VOP).
  1. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári (resp. na adresu oznámenú Eventu podľa článku 4 ods. 4.3. VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.
 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY
  1. Nad činnosťou Eventu dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.
  1. Events zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti môže Záujemca, či Člen programu zasielať na adresu: podpora@makacvsbohac.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Events odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena programu. Events vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Events v zmysle príslušných právnych predpisov.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Záujemca udeľuje Eventu potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje Eventu tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

   2. Registráciou na webinár "Vydělávejte díky ZNAČCE až 7x více (NEŽ DOSUD)!" dávate aj spoločnosti Leadermix s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, DIČ: CZ01588681, IČO: 01588681, v zastúpení pána Tomáša Lukavca ako jednateľa, súhlas na spracovanie osobných údajov podľa týchto VOP.

   3. Events spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Eventu, či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Events ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Events zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Eventu podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Eventu na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

   4. Events spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.
   5. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Eventu a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e - mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: podpora@makacvsbohac.sk Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 626 00 Brno, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

   6. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese:podpora@makacvsbohac.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Eventu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

   7. Events využíva funkciu "cookies" od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Eventu a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.
 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
  1. Events je vlastníkom všetkých dát, ktoré sú obsahom Stránky, vrátane obchodnej značky softvéru, textov, grafiky, videí, audio nahrávok a elektronických obrázkov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Stránke. Akékoľvek použitie týchto dát ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu Eventu je zakázané. V prípade nekomerčného použitia týchto dát je Užívateľ povinný dodržať všetky relevantné ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov.
 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE EVENTU

Korešpondenčná adresa: Andy Winson Events, s.r.o.

Ľubochnianska 4

Bratislava 831 04

Kontaktná e – mailová adresa: podpora@makacvsbohac.sk

Telefónne číslo členskej podpory: +421 908 777 808

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Minimálne požiadavky na prehrávanie videí predstavujú:

ktorýkoľvek internetový prehliadač z nasledovných + minimálna verzia

 • Internet Explorer 10 +
 • Firefox 33 +
 • Google Chrome 31 +
 • Safari 7.1 +
 • Opera 26 +
 • iOS Safari 7.1 +

+ nainštalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí vo Windows:

 • Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 aleho rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimálna konfigurácia pre prehrávanie videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo alebo rýchlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požiadavky na otvorenie PDF súborov:

 • odporúčaný software Adobe Reader (zdarma dostupný na http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)
  1. Events upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia.
  1. Napriek tomu, že Events vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Spoločnosť vyzýva Členov programu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.
  1. Záujemca, či Člen programu sa zaväzuje upovedomiť Events bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na Stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.
  1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, resp. Členom programu na jednej strane a Eventom na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Eventom a Záujemcom, resp. Členom programu. Vzťah medzi Eventom a Záujemcom – spotrebiteľom, resp. Členom – spotrebiteľom sa spravuje sa tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Events a Záujemcom – fyzickou osobou podnikateľom, Záujemcom – právnickou osobou, resp. Členom – fyzickou osobou podnikateľom, resp. Členom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  1. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok.
  1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18. 9. 2016.

Copyright © 2017,
Akadémia Andyho Winsona
Obchodné podmienky | Ochrana údajov | Partnerský program | Kontakt